Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Lovpålagte oppgaver for styret:

  • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
  • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
  • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
  • Representere idrettslaget utad
  • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
  • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Styret 2022-2023:

LederFinn Lunde
NestlederKåre Anders Orderud
SekretærIris Østbye
KassererElin Sæther Nilsen
StyremedlemPetter Ole Kirkeby
StyremedlemAnders Krokeide
StyremedlemBjørn Fjeldstad
StyremedlemGlenn Øyvind Teig
StyremedlemEspen Myhrer
StyremedlemElisabeth Lien Fjeld