Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Lovpålagte oppgaver for styret:

  • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
  • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
  • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
  • Representere idrettslaget utad
  • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
  • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Styret i Båstad IL Skøyter:

LederFinn Lunde
NestlederKåre Anders Orderud
SekretærIris Østbye
KassererElin Sæther Nilsen
StyremedlemPetter Ole Kirkeby
StyremedlemAnders Krokeide
StyremedlemBjørn Fjeldstad
StyremedlemGlenn Øyvind Teig
StyremedlemEspen Myhrer
StyremedlemKaja Novak
VaramedlemDag K. Rasmussen
VaramedlemElisabeth Lien Fjeld

(Sist oppdatert: 23.03.2024)