Kontrollkomité

Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer.

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • Idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • Idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • Idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Medlemmer

Leder: Ståle Ruud

Medlem: Karl Fredrik Kjeve

Varamedlem: Mette Michelet

(kontroll@bastadilskoyter.no)

(Sist oppdatert: 23.03.2024)